top of page

Kürşat İlkay Yılmaz

egitmen 1.jpeg

Evli ve 18 yaşında bir oğlu olan Kürşat, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde MBA derecesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde EFQM Yönetimin Sertifikası bulunmaktadır.


Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında Türk Dış Ticaret Bankası’nda başlayan Yılmaz, 23 yıl boyunca telekomünikasyon, otomotiv, savunma sanayi, FMCG ve tekstil sektörlerinde uluslararası firmalarda, insan kaynaklarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.


20 yılın üzerinde bir süre farklı sektörlerde bulunan profesyonel şirketlerde edinilen tecrübenin ardından; yönetim stratejilerinin kurgulanması, risk ve strateji yönetimi, KVKK Yapılanması, operasyonel mükemmellik, yasal uyum, takip/izleme ve raporlama sistemleri, ERP yapılandırma, dijitalleşme, genel ve insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulama yönetimi, simülasyon çalışmaları, işbaşı eğitim sistem tasarımı, performans yönetim sistemleri, çalışan performansının takibi ve yönetimi, insan kaynağının seçiminde ve geliştirilmesinde değerlendirme merkezi uygulamaları konularında  telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, otomotiv, savunma sanayi, tekstil ve FMGC sektöründeki firmaların insan kaynakları ve C-Level yönetim ekiplerine danışmanlık yapmakta ve eğitim vermektedir.


2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde EFQM sertifikasyonunu tamamladıktan sonra, eğitmenlik alanında; liderlik, yalın üretim teknikleri, mülakat teknikleri, inovasyon, yaratıcı düşünme, takım geliştirme, KVKK, satış ve ikna becerileri, etkin performans yönetimi, ücret yönetimi, iş analizi ve derecelendirme sistemleri, yetkinlik yönetimi, süreç analizi konularındaki uzmanlığı ile eğitim-gelişim programları tasarlamış ve eğitimler vermiştir.


Yılmaz, 2003-2020 yılları arasında “Bağımsız Eğitim ve Yönetim Danışmanı” olarak uluslararası firmalarda eğitim-gelişim programları ve  yönetim danışmanlığı, sistemsel gelişim ve dijital dönüşüm ve değerlendirme merkezi, operasyonel gelişim ve fırsat imkânlarının belirlenmesi, verimlilik, kurumsal risk yönetimi, değer zinciri yaratma, re-organizasyon, stratejik IK, performans yönetimi, stratejik yetkinlik yapılanması, yedekleme sistemleri, işe alım, psikometrik ölçümleme metotları ve simülasyon merkezleri projelerini yurtiçi ve yurt dışında uygulamaya geçirmiştir ve projelerin yönetilmesinde proje yöneticiliği yapmıştır.


Üniversite işbirlikleri ile Aydın Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Belgrad Politeknika ve Novisad üniversitelerinde ders ve seminerler vermiştir.


Yılmaz, ileri düzeyde İngilizce bilgisinin yanı sıra, Fransızca ve Sırpça konuşabilmektedir.

Kürşat İlkay Yılmaz is married and has an 18-year-old son. After graduating from Kabataş High School, he graduated from Middle East Technical University, Department of International Relations with honors. He also has an MBA degree from Yıldız Technical University and an EFQM Management Certificate from Boğaziçi University.


Yılmaz, who started his professional career at Türk Dış Ticaret Bankası in 1997, has worked as a senior manager in human resources in the telecommunication, automotive, defense industry, FMCG and textile sectors and international companies for 23 years.


After more than 20 years of experience in professional companies in different sectors; he provides consultancy and training to the human resources and C-level management teams of companies in building management strategies, risk and strategy management, KVKK Structuring, operational excellence, legal compliance, tracking/monitoring and reporting systems, ERP configuration, digitalization, development of general and human resources processes and application management, simulation studies, on-the-job training system design, performance management systems, monitoring and management of employee performance, telecommunications on assessment center applications in the selection and development of human resources, banking, insurance, automotive, defense industry, textile and FMGC sector.

After completing the EFQM certification at Boğaziçi University in 2016, he has designed and delivered training programs with his expertise in leadership, lean production techniques, interview techniques, innovation, creative thinking, team development, PDPL, sales and persuasion skills, effective performance management, wage management, job analysis and rating systems, competence management, process analysis.


Between 2003-2020, Yılmaz worked as an "Independent Education and Management Consultant" in international companies and implemented "training-development programs and management consultancy", "systemic development and digital transformation and evaluation center", "identification of operational development and opportunity opportunities", "efficiency", "corporate risk management", "value chain creation", "re-organization ", "strategic HR", "performance management", "strategic competence structuring", "backup systems", "recruitment", "psychometric measurement methods and simulation centers" projects in Turkey and abroad, and he acted as a project manager in the management of the projects.

Yılmaz, who worked in international companies as an “Independent Training and Management Consultant” between 2003-2020, worked on training-development programs projects, systemic development, digital transformation and evaluation center projects, operational development and identifying opportunities projects, efficiency, corporate risk management, value chain. He has implemented creation, re-organization, strategic human resources, performance management, psychometric measurement methods and simulation projects in Turkey and abroad. He took part as the project manager in the management of projects.

In cooperation with the universities, he gave lectures and seminars at Aydın University, Nişantaşı University, Belgrade Politeknik and Novisad universities.


In addition to his advanced level of English, Yılmaz can speak French and Serbian.

English Trainers
bottom of page