top of page

Şebnem Tezcan

egitmen 1.jpeg

İlköğrenimini Ankara’da, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Şebnem Tezcan, 1972 Ankara doğumludur. 1989 Ataköy Lisesi; 1994 Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ve 1995 Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı mezunudur.


Profesyonel yaşamının yaklaşık 20 yılını eğitim ve danışmanlık projeleri içerisinde geçiren Tezcan; profesyonel yaşama ilk olarak 1996 yılında Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nda çalışarak başlamış, devam eden süre içerisinde sırasıyla, Grup 7 İletişim Hizmetleri Ltd. Şti, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK – TÜSSİDE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Beyaz Gemi Sosyal Proje Ajansı’nda görev yapmıştır. Tezcan 2013 yılında kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.


Kariyerine sanat – tarih ekseninde başlayan Tezcan, önce bu alanları eğitim ile birleştirmiş, 20 yıllık süreç içerisinde ise; iletişim, proje yönetimi, motivasyon, takım olma becerileri, gönüllülük, girişimcilik-sosyal girişimcilik, yaratıcılık gibi eğitim programlarını içeren geniş bir portföye dönüştürmüştür. Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda tasarım ve içeriği geliştirirken disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiş ve yöntem olarak, yaşayarak öğrenme temelli uygulamaları kullanmayı ilke edinmiştir. Bu deneyimlerini tasarladığı eğitici eğitimi programları ile kurumların iç eğitmen oluşturma/geliştirme projelerinde paylaşmaktadır.


Ulusal ve uluslararası projeler çerçevesinde Dünya Bankası, İstanbul Valiliği, AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar ile doğrudan çalışma imkanı bulmuş, Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi, İSMEP Güvenli Yaşam Gönüllüleri Projesi, İSMEP Sallanan Sandalye-Deprem Tiyatrosu Projesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Sosyal Rehberlik Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın birlikte yürüttüğü Liderlik ve Girişimcilik Projesi gibi eğitim temelli projelerde yöneticilik ve koordinatörlük yapmıştır. Bu görevler sırasında ayrıca eğitim içeriklerinin tasarlanması, uygulanması ve eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gibi süreçleri de tasarlamış ve yürütmüştür.


Katılımcı ve yenilikçi eğitim metodolojilerini benimseyen Tezcan’ın hizmet verdiği kurumlar arasında: çeşitli kalkınma ajansları, Devlet ve özel sektör Hastaneleri; Sigorta şirketleri, çeşitli bankalar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi çeşitli Bakanlıklar ve HAVELSAN, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TURKCELL Akademi, Enerjisa, Amerikan Hastanesi TAİ, gibi çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca pek çok kurum, dernek ve okul için gönüllü seminerler vermektedir.

Şebnem Tezcan, who completed her primary education in Ankara and her secondary and high school education in Istanbul, was born in Ankara in 1972. She graduated from Ataköy High School in 1989, Mimar Sinan University Faculty of Arts and Sciences, Archeology and Art History Department in 1994, and Yıldız Technical University Faculty of Educational Sciences Pedagogical Formation Program in 1995.


Tezcan, who spent nearly 20 years of her professional life in training and consultancy projects, started his professional life in 1996 by working at the Turkish Economic and Social History Foundation. He has worked respectively in "Group 7 Communication Services", "Turkey Industry Management Institute (TÜBİTAK - TÜSSIDE)", "Istanbul Metropolitan Municipality City Theaters", "Istanbul Culture and Art Foundation" and "White Ship Social Project Agency". Tezcan established her own consultancy company in 2013.

Tezcan, who started her career on the art-history axis, first combined these fields with education, and within 20 years, transformed it into a wide portfolio that includes training programs such as communication, project management, motivation, team-building skills, volunteering, entrepreneurship-social entrepreneurship, and creativity. While developing the design and content in all her works, she adopted an interdisciplinary approach and adopted the principle of using learning-by-experience-based practices as a method. She shares these experiences with the trainer training programs she designed and the internal trainer creation/development projects of the corporations.


Within the framework of national and international projects, she had the opportunity to work directly with corporations such as the World Bank, the Governorship of Istanbul, the Turkish National Agency of the Ministry for EU Affairs, TUBITAK and the Ministry of National Education. She has assumed responsibility as the manager and coordinator in projects such as Volunteer Turkey Social Participation and Change Project, ISMEP Safe Life Volunteers Project, ISMEP Rocking Chair-Earthquake Theater Project, Istanbul Provincial Directorate of National Education - Social Guidance Project and "Leadership and Entrepreneurship Project" jointly carried out by the Ministry of National Education and TUBITAK. During her role in these positions, she also designed and carried out processes such as the design and implementation of training content and the realization of trainer training.


Adopting participatory and innovative training methodologies, Tezcan renders service to various development agencies, state and private sector hospitals, insurance companies, various banks, various Ministries such as the Ministry of National Education and the Ministry of Family and Social Policies, and HAVELSAN, the Turkish Statistical Institute (TUIK), Capital Markets Board (CMB), TURKCELL Academy, Enerjisa, American Hospital, TAI. She also gives voluntary seminars for many corporations, associations and schools.

English Trainers
bottom of page